Trầm Cảm

Là khi đầu bạn có quá nhiều thứ hãm l mà bạn không thể nói được với ai, vì nói với ai bạn cũng cảm thấy hãm l không kém.

Nghĩ ló chán :)) Fuck your judgment anyway.

One thought on “Trầm Cảm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *