Mục tiêu tối thượng

Mục tiêu tối thượng của mình giờ là đóng cửa công ty thành công tốt đẹp. Càng sớm càng tốt.

Lý do thì như bài trước.

=))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *